บรรยากาศการเรียนการสอน

TECHNOLOGY FOR EDUCATION

Play Video

บุคลากร

คุณครูสุรเดช แดงเดช
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คุณครูอังสนา โตกะหุต
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คุณครูอรสา ยกย่อง
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คุณครูอสายัณห์ นิ่มน้อม
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คุณครูนัทที ทัศกลิ่น
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คุณครูนพดล รุ่งเรืองธนาผล
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux